+971 562284250
dubaicurtainsnblinds@gmail.com
Amir shah store, Abu Dhabi, UAE